επικαιροτητα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ετικέτες

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Ποιοί είναι οι 4 νέοι ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ στο ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 παρ. 4, 58, 59 και 282 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄), αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 87, παρ. 3 του Ν. 3463/2006 ( ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 16 του Ν.3852/2010, αναφορικά με τον
ορισμό της θητείας των αιρετών οργάνων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 94,95 του
Ν.3852/2010
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένες οι
αντίστοιχες δαπάνες αντιμισθίας αιρετών στον προϋπολογισμό του 2014 και θα
εγγραφούν και στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2015.
6. Την υπ’αριθμ.23/2014 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς που
επικυρώνει το αποτέλεσμα των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη
δημοτικών Αρχών στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων
7. Το Πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Δημάρχου και των Δημοτικών και Τοπικών
Συμβούλων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, της 29ης Αυγούστου 2014
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
4. Ορίζει Διοικητικό Αντιδήμαρχο (Οικονομικών, Προγραμματισμού και Διαφάνειας) από
01/9/2014 μέχρι και 28-2-2017 τον Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας τον κ. Αραπίτσα
Γεώργιο του Ευαγγέλου, αναθέτοντας σ’ αυτόν τις πιο κάτω αρμοδιότητες:
1. Θα αναπληρώνει πλήρως τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
2. Συντονισμός Υπηρεσιών – υπαλλήλων
3. Μηχανοργάνωση Δήμου
4. Προγραμματισμός Έργου
5. Δαπάνες Προϋπολογισμού Τοπικών – Δημοτικών Κοινοτητών
6. Προμήθειες Αναλωσίμων
7. Βεβαίωση Δημοτικών Τελών
8. ΚΕΠ, e-ΚΕΠ
9. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
10.Τέλεση πολιτικών γάμων
11.Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
12.Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
13.Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον
αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητικού Αντιδήμαρχου τις αρμοδιότητές του
τις ασκεί ο Δήμαρχος.
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής (Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πρασίνου)
από 01/9/2014 μέχρι 28-2-2017 τον Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας κο. Μπουζίκα
Κωνσταντίνο του Μόδεστου αναθέτοντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ύλην Αρμοδιότητες
1. Γραφείο κίνησης
2. Έλεγχος ποιότητας νερού
3. Συντήρηση οχημάτων
Κατά τόπο Αρμοδιότητες
(αφορούν την Δημοτική ενότητα Αλιάρτου)
1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
2. Δίκτυα άρδευσης-ύδρευσης
3. Συντήρηση πρασίνου
4. Συντήρηση παιδικών χαρών
5. Κοιμητήρια
6. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
7. Εποπτεία τεχνικών έργων
8. Συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου και τις τοπικές κοινότητες
Πέτρας, Υψηλάντη, Σωληναρίου, Ευαγγελιστρίας
9. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον
αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδήμαρχου Ποιότητας Ζωής τις αρμοδιότητές
του τις ασκεί ο Διοικητικός Αντιδήμαρχος
4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας από 01/9/2014 μέχρι 28-2-2017
τον Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας κο. Μαλέση Κωνσταντίνο του
Βασιλείου αναθέτοντάς του τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ύλην Αρμοδιότητες
1. Αντιπυρική-αντιπλημμυρική προστασία
2. Πρόληψη –Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σεισμός, καύσωνας,
παγετός κτλ)
Κατά τόπο Αρμοδιότητες
(αφορούν την Δημοτική ενότητα Θεσπιέων)
1. Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
2. Δίκτυα άρδευσης-ύδρευσης
3. Συντήρηση πρασίνου
4. Συντήρηση παιδικών χαρών
5. Κοιμητήρια
6. Σήμανση, φωτισμός, πινακίδες
7. Εποπτεία τεχνικών έργων
8. Εποπτεία Υπηρεσιών – υπαλλήλων
9. Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες: Μαυρομματίου, Θεσπιών,
Λεονταρίου, Άσκρης, Νεοχωρίου
10.Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες
στον αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας τις
αρμοδιότητές του τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και
Πολιτισμού
4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Πολιτισμού από 01/9/2014 μέχρι 28-2-
2017 την Δημοτικό Σύμβουλο Πλειοψηφίας κα. Μπόγρη Ζαχαρούλα του Ιωάννη
αναθέτοντας της τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
2. Εποπτεία της λειτουργίας των κοινωνικών Δομών του Δήμου
(ΚΑΠΗ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
3. Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των κοινωνικών δομών της
επιχείρησης (Βοήθεια στο σπίτι, Δημοτικός βρεφικός σταθμός).
4. Συντονισμός πολιτιστικών Συλλόγων και καταγραφή αναγκών.
5. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
6. Υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση με τις προαναφερόμενες στον
αντιδήμαρχο αρμοδιότητες
Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας και
Πολιτισμού τις αρμοδιότητές του τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας.
Από τους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κκ. Μπουζίκας Κων/νος και
Μαλέσης Κων/νος, και, ενώ δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία οι κ. Αραπίτσας Γεώργιος και
κα.Μπόγρη Ζαχαρούλα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: