Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ, για το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και κύρια ασφάλιση ΙΚΑ, μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ, διάρκειας έως 30/06/2015 για τον καθαρισμό:

Α) του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Λεονταρίου
Β) του Α’ Νηπιαγωγείου Αλιάρτου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, δύο (2) καθαριστριών, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων, βάσει της 14/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων:
Α)  του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Λεονταρίου (συνολικά 5 αίθουσες) και
Β) του Α’ Νηπιαγωγείου Αλιάρτου (συνολικά 4 αίθουσες και 1 αίθουσα ολοήμερου)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
4.- Να είναι δημότες της Τοπικής Κοινότητας Λεονταρίου προκειμένου για το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λεονταρίου και της Δημοτικής Κοινότητας Αλιάρτου προκειμένου για το Α’ Νηπιαγωγείο Αλιάρτου
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας..
2. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας).
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).  Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.
5. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών να προσκομίσουν δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
7. Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για τους ανέργους (ανανεωμένη κάρτα ανεργίας).
8. Για την απόδειξη συναφούς εμπειρίας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχoυν ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
• ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες
• ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
• ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
• ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
• ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις υποβάλλονται στην γραμματεία του  Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων, τηλ 2268350211 και 2268350212 , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,  από Παρασκευή 05/09/2014 έως και Δευτέρα 15/09/2014.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: