Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ!!!

Είκοσι έξι (26) θέσεις εργασίας εγκρίθηκαν για το Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων στο πρόγραμμα «Προώθηση
της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014 - 2015», στο πλαίσιο συνεχούς λήψης
ανακουφιστικών μέτρων για την ανάσχεση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας σε
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του ΟΑΕΔ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία απασχόλησης μέσω πρόσληψης προσωπικού
(ωφελούμενοι/ες), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες και άλλες δημόσιες
υπηρεσίες, με στόχο:
· τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων,
· την αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κυρίως των οικογενειών χωρίς
κανένα εργαζόμενο
· την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
· την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η δημοτική αρχή Αλιάρτου - Θεσπιέων κατέγραψε τις ανάγκες του Δήμου και ζήτησε εξήντα ένα (61) θέσεις
εργασίας σε 14 διαφορετικές ειδικότητες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των δημοτών, εγκρίθηκαν όμως είκοσι έξι (26) θέσεις. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των θέσεων
που κατανεμήθηκαν στο Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων, εξαρτήθηκε από το συνολικό αριθμό αιτημάτων όλων των
Δημόσιων φορέων στη χώρα που κατέθεσαν πρόταση, καθώς και από τις δεσμεύσεις των πόρων που υπάρχουν
σε επίπεδο περιφέρειας, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.
Ο αριθμός και οι θέσεις απασχόλησης που εγκρίθηκαν για το Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων αναλυτικά
αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Καλούνται όσοι δημότες επιθυμούν να μετέχουν στην εν λόγω προκήρυξη, η οποία αναμένεται να
ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, να εκδώσουν δελτίο ανεργίας άμεσα ώστε να μπορούν
να διεκδικήσουν και εκείνοι μία θέση εργασίας στο εν λόγω πρόγραμμα.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν Έλληνες πολίτες, πολίτες Κρατών μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες,
Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και
Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως
Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι
ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες
δεν εργάζεται κανείς,
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
του Ο.Α.Ε.Δ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα.
5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών .
Υπηρεσία Τοποθέτησης Αριθμός Θέσεων
Επίπεδο
Εκπαίδευσης
Ειδικότητα
Σύνολο: 26 θέσεις απασχόλησης
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 3 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΥΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 8 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση ορισμένα από τα λεγόμενα «κοινωνικά κριτήρια», όπως
ενδεικτικά προβλέπονται και στη σχετική υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν. 4152/2013. Αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36
μήνες
2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης
κατηγορίας της παρ. 5.2 με ανώτατο όριο τους 36 μήνες
3. Ετήσιο εισόδημα ατομικό, ή οικογενειακό
4. Ηλικία
5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά, κατόπιν σχετικής
δημόσιας πρόσκλησης. Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
(www.oaed.gr) και μετά την συμπλήρωση της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του
συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: