Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

Αιτήσεις για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 Ο Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων σας ενημερώνει ότι σήμερα στις 02-04-2013 εκδόθηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού η υπ’ αριθμ. 02/2015 Δημόσια Πρόσκληση που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς (Επιβλέποντες Φορείς). Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στην δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Στο Δήμο Αλιάρτου αντιστοιχούν οι ακόλουθες ειδικότητες:
 Αριθμός Θέσεων Επίπεδο Εκπαίδευσης Ειδικότητα
 1 ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 1 ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ- ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
 1 ΤΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 3 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 1 ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
 1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 12 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 06-04-2015 και λήγει στις 27-04-2015 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 4. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 5. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής και τη διαδικασία μοριοδότησης. Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: 1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, 3) Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, 4) Ηλικία και 5) Αριθμός ανήλικων τέκνων. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el που εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων http://www.aliartos.gov.gr αλλά και στο τηλέφωνο του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων 22683-50.225 (Λέτη Μαρίνα) από 09:30 έως 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
 ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΗΓΗ: http://www.aliartos.gov.gr/?p=1441

Δεν υπάρχουν σχόλια: