επικαιροτητα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ετικέτες

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Από το 1847 το ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ, δημοσιεύουμε το ΦΕΚ.


Με Διάταγμα του Όθωνα γίνεται το ΠΑΖΑΡΙ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ από το 1847, δηλαδή για 168 συναπτά έτη.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
                         ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                                                                          
       ΑΡΙΘ.31                              
       ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ,11ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1847                     


                                ΔΙΑΤΑΓΜΑ

         Περι συστάσεως εμπορικής πανηγύρεως εις Θήβας.
                                   
             ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.        

 Επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού 
, λαβόντες υπ όψιν την αριθ. 14 από 15 Ιουνίου ε.ε. πράξιν του δημοτικού συμβουλίου Θηβαίων  
   περί  συστάσεως ενιαυσίου εμπορικής πανηγύρεως  εις Θήβας ,
 καθώς και την 7 του επαρχιακού , το οποίον απεδεχθη την πρότασιν ταύτην του δημοτικού.  
 Θεωρούντες ότι η τοιαύτη πανήγυρις  θέλει γίνει αφορμή νέας ωθήσεως εις το τοπικόν εμπόριον,
απεφασίσαμεν και διατάττομεν·
1.  Εγκρίνομεν την σύστασιν  ενιαυσίου εμπορικής πανηγύρεως
  εις την θέσιν      Καστέλια εις τους μεταξύ των προαστίων και της πόλεως  Θηβών κειμένους λόφους υπό το όνομα Θηβαϊκή Πανήγυρις.
Η πανήγυρις  αύτη  θέλει άρχεσθαι από της 23 Αυγούστου έκαστου έτους , 
και θέλει διαρκεί οκτώ ημέρας.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.
                         Εν Αθήναις, την 12 Σεπτεμβρίου 1847.
                                                   ΟΘΩΝ

                                                Ο Υπουργός Ρ. ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: